Профспілка металургів і гірників України

Р е з о л ю ц і я

VI з’їзду Профспілки металургів і гірників України

«Продуктивна зайнятість – основа економічного зростання, соціальної стабільності та добробуту»

 

Реалізація курсу на модернізацію країни неможлива без забезпечення конкурентної економіки, основою якої є інновації та продуктивна зайнятість. Проголошений владою перехід до наукомістких технологічних укладів та інноваційних виробництв в умовах відсутності інвестицій залишається декларацією. Внаслідок цього в Україні розвиваються виключно сфери діяльності, що потребують мінімальних знань і кваліфікації працівників, збільшується неформальна зайнятість, базисом якої є тіньова економіка.

Фактична деіндустріалізація країни лише протягом останніх п’яти років призвела до загального зменшення чисельності штатних працівників на 2,5 млн. осіб, з яких майже на 100 тисяч осіб зменшилась чисельність працюючих у гірничо-металургійному комплексі.

З метою зменшення витрат на виробництво для підвищення власної конкурентоспроможності власники галузевих підприємств постійно проводять реструктуризацію. В більшості випадків така реструктуризація відбувається не шляхом модернізації виробництва і впровадження новітніх технологій, а за рахунок зменшення чисельності працівників та витрат на персонал, зокрема шляхом застосування так званих «гнучких» форм зайнятості, аутсорсингу та аутстафінгу.

Натомість у світі жорстка конкуренція забезпечує перемогу та успішне майбутнє лише тим державам і компаніям, що здійснюють системні інвестиції в найбільш вартісний ресурс ХХІ століття – людину, зайняту продуктивною працею, яка завдяки цьому отримує гідні умови та рівень життя, забезпечує свої соціально-економічні  та духовні потреби.

VІ З’їзд Профспілки металургів і гірників України вважає за необхідне:

- підтримати курс на модернізацію гірничо-металургійного комплексу і підвищення його конкурентоспроможності, як бази для підвищення рівня життя гірників і металургів та реалізації політики соціальної відповідальності бізнесу,

вийти з пропозицією до органів державної влади щодо прийняття і реалізації,за участю профспілок і роботодавців, загальнодержавної програми підтримки модернізації гірничо-металургійного комплексу з метою створення нових високопродуктивних робочих; 

домагатись обмеження застосування залученої праці (аутстафінгу, аутсорсінгу, лізінгу), гнучкої зайнятості, недопущення використання прихованих трудових відносин;

забезпечити недопущення масових вивільнень працівників без прийняття роботодавцем погоджених з відповідними виборними органами Профспілки заходів з упередження та мінімізації можливих негативних наслідків;

забезпечити дотримання прав працівників на працю у випадках зміни організації виробництва (реорганізації реструктуризації, корпоратизації, перепрофілювання), форми власності (приватизації, передачі об’єктів з державної у комунальну власність), банкрутства, ліквідації підприємства;

вимагати від роботодавців здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п'ять років, розвитку неформального професійного навчання працівників, створення на підприємствах спеціальних цільових фондів професійного навчання, фінансування професійно-освітньої підготовки та перепідготовки працівників в обсязі не менше 3% фонду оплати праці;

сприяти відродженню та впровадженню систем і практики наставництва на виробництві.

 

Забезпечення продуктивної зайнятості – мета щоденної роботи і принципової боротьби Профспілки металургів і гірників України за реалізацію прав людини праці на гідне життя!

 

Назад

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100