Профспілка металургів і гірників України

01 березня 2021 року

 

Охороні праці – ефективний контроль профспілок

 

01 01

Нарада робочої групи СПО об'єднань профспілок  спільно з менеджерами Проєкту ЄС – МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні» щодо законопроєкту «Про безпеку та здоров’я  працівників на роботі» в редакції Мінекономіки відбулась 25 лютого.

На нараді були розглянуті основні зауваження профспілкової сторони до цього законопроєкту та обговорені технічні рекомендації Проєкту ЄС-МОП щодо ефективнішого узгодження законопроєкту з міжнародними і європейськими стандартами та успішними практиками у цій сфері.

Профспілкова сторона висловила категоричне непогодження цієї редакції законопроєкту, як такого, що суперечить Конституції України, значно звужує зміст та обсяг існуючих гарантій і прав працівників на безпечні і здорові умови праці, їх належний соціальний захист у цій сфері у порівняні з чинними нормами законодавства про охорону праці.

Головний технічний інспектор праці ПМГУ Володимир Білик, який брав участь у нараді, виступаючи перед присутніми, висловив позицію ПМГУ щодо найбільш принципових питань законопроєкту «Про безпеку та здоров’я  працівників на роботі».

За висновками фахівців СПО об'єднань профспілок редакція законопроєкту на сьогодні не відповідає національному законодавству, в якому встановлено вищий рівень захисту працівників, ніж визначено законопроєктом,  їх інтересам, а також головним цілям, передбаченим в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС щодо покращення рівня забезпечення охорони здоров’я та безпечних умов праці, посилення рівня соціального захисту, посилення можливостей соціальних партнерів та сприяння соціальному діалогу (стаття 420 глави 21). Разом з цим, представниками профспілок було наголошено, що  головною ціллю законодавства України  має бути визначено основні положення щодо реалізації конституційного права працівників, зокрема у сфері безпеки праці, а також відповідність його норм насамперед нормам Конституції України (статті 3, 8, 22, 43 та 46), що на жаль не знайшло відображення у цьому законопроєкті, в якому зокрема відсутній розділ «Гарантії прав працівників у сфері забезпечення їх безпеки праці і охорони здоров’я», не визначено право працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці.

Учасниками наради від сторони профспілок відмічалось, що законопроєктом порушуються і права представників працівників - профспілок, визначені статями 21 та 26 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Кодексом законів про працю України (частина друга статті 160, п. 12 частини першої статті 247 глави XVI), статтею 41 Закону України «Про охорону праці», конвенціями МОП №135 і №155 та статтею 22 Європейської соціальної хартії (далі – ЄСХ), а також іншими нормами міжнародного права, зокрема конвенціями МОП та директивами ЄС. У законопроєкті не визначено навіть терміну «профспілки», а також їх права і повноваження щодо захисту прав працівників на безпечні та належні умови праці, здійснення громадського контролю за додержанням законодавства у цій сфері, що сприяє значному попередженню ризиків для їх життя і здоров’я та має бути головною ціллю законопроєкту. Також законопроєктом не передбачено регулювання питань безпеки праці у колективних договорах, угодах та участь профспілок у вирішенні цих питань, а також ряд інших важливих прав і гарантій працівників і профспілок, закріплених у чинному Законі України «Про охорону праці».

За висновками фахівців СПО об'єднань профспілок редакція законопроєкту на сьогодні не відповідає і загальним вимогам техніки нормопроєктування, його структура не збалансована, деякі його положення викладені так, що виникає різне неоднозначне та не зрозуміле тлумачення. Окремі терміни не відповідають предмету правового регулювання законопроєкту за обсягом регламентації визначеному в ньому, більшість термінів наведено у вільному трактуванні, які не узгоджені з відповідними термінами, що наведено у чинних  ДСТУ та НПАОП, зокрема в тих, що вже гармонізовані з Директивами ЄС, для деяких однакових понять або назви одного і того ж органу виконавчої влади в межах одного законопроєкту вживаються різні назви.

Під час наради та жвавої дискусії щодо обговорення цього законопроєкту менеджер Проєкту ЄС-МОП Антоніу Сантуш надавав роз’яснення,  відповіді на запитання, наводив приклади кращих практик та норм законодавства ЄС та їх застосування.

Профспілкова сторона висловлює щиру подяку та засвідчує свою повагу за активну участь у цій нараді менеджера Проєкту ЄС-МОП Антоніу Сантуша та національного координатора Софії Літвін, результатами якої стали деякі узгоджені позиції щодо законопроєкту, краще розуміння профспілковою стороною окремих аспектів узгодження законопроєкту з міжнародними і європейськими стандартами. Також досягнуто домовленість з менеджерами  Проєкту ЄС-МОП щодо необхідності систематичних зустрічей зі стороною профспілок та більш активного їх залучення до опрацювання цього законопроєкту з метою більш виваженого і збалансованого розроблення і наближення законодавства України до законодавства ЄС.

На сьогоднішній день СПО об'єднань профспілок надіслав основні і детальні (постатейні) пропозиції профспілок щодо законопроєкту до Мінекономіки та продовжує в рамках робочої групи опрацювання пропозицій до законопроєкту, з урахуванням наданих Проєктом ЄС-МОП технічних рекомендацій. Доопрацьовані пропозиції профспілкової сторони до законопроєкту з урахуванням результатів наради від 25.02.2021 будуть надані Мінекономіки додатково.

Представникам від СПО об'єднань профспілок буде надана можливість озвучити свої основні зауваження до законопроєкту на нараді, яку організовує Мінекономіки 2 березня 2021 року стосовно обговорення спірних питань щодо цього законопроєкту.

Профспілкова сторона впевнена, що найкращого результату від роботи над законопроєктом можна досягти тільки об'єднуючи зусилля сторін соціального діалогу та міжнародних експертів. При цьому важливою умовою має бути пошук узгодженого рішення щодо кращого захисту працівників, підвищення їх рівня безпеки на роботі, гармонізації національного законодавства до законодавства ЄС і норм міжнародного права, захищаючи при цьому національні права і інтереси працівників та їх представників, не допускаючи зниження їх рівня захисту, що визначено чинним законодавством.

За матеріалами сайту https://fpsu.org.ua

facebook

 • MEFM100x100jpeg
 • atom60
 • fmu60
 • fprk
 • fpu100x100
 • frgu60
 • histadru2t
 • industri-all100x100
 • logo-prupu100x100
 • logo-sm100x100
 • logo_fometaux
 • mtwtu60
 • ptgmprk
 • turkmetall100x100